Newstitleleft

Vedtægter

Newsbar_right

§ 1. Navn og Hjemsted:

Foreningens navn er Langaa Nano Laug

Foreningen har hjemsted i Langå kommune.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er at danne et forum for unge IT-interesserede i Langå og omegn.

Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3. Foreningens drift:

Foreningens drift finansieres ved kontingent, sponsorater og almen støtte.

Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor lovens område.

§ 4. Medlemmer:

Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første medlemsår.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med øjeblikkelig virkning. Der refunderes ikke noget af medlemskontingentet.

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 3 måneder efter, at der er rykket for det.

Foreningens bestyrelsen kan hvis 3/5 af dens medlemmer stemmer for, ekskludere et medlem, der ødelægger foreningens omdømme eller handlekraft.

§ 5. Kontingentet:

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsordenen ved annoncering på foreningens hjemmeside.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontinent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning og debat om foreningens arbejde.
  3. Regnskabsfremlæggelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Fastsættelse af Netparties
  7. Valg af formand (hhv. næstformand), kasserer og sekretær/menige medlemmer.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Diskussion af regler.
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved person valg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes regel om prioriteringsmetoden.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningerne er kommet til formandens kundskab.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 8. Foreningens daglige ledelse:

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges 2-3 medlemmer.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling, med mindre der fremstilles en mistillidsdagsorden. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsættes underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker på foreningens hjemmeside samt skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Dog skal der afholdes mindst 1 bestyrelsesmøde i kvartalet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen.

§ 9. Økonomi, regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Foreningens regnskab føres af kassereren, under jævnligt tilsyn af formanden og bestyrelsen. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Ansvarlig for foreningens økonomi er formanden og kassereren i samarbejde med bestyrelsen.

I tilfælde af at foreningen opretter en eller flere konti, har formanden og kassereren hvervet på kontiene, og kan under ansvar over for generalforsamlingen og vedtægterne disponere over dem.

§ 10. Tegningsregler og hæftelse:

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11. Vedtægtsændringer:

Disse vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, hvis 2/3 af de deltagende stemmer for.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Langå Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 12. Opløsning:

Opløsning af foreningen kan kun finde sted hvis, et 9-10 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, eller hvis en enig bestyrelse ønsker det og ingen ønsker at overtage bestyrelses poster. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver, aktiviteter i kommunen indenfor folkeoplysningsområdet.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 21/02-2003.

Back