Newstitleleft

Vedtægter

Newsbar_right

§ 1. Navn og Hjemsted:

Foreningens navn er Nanolaug.

Foreningen har hjemme på Internettet.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningen er en frivillig forening, hvis formål er at danne et forum for IT-interesserede.

§ 3. Foreningens drift:

Foreningens drift finansieres ved kontingent, sponsorater og almen støtte.

§ 4. Medlemmer:

Som medlemmer kan alle optages, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål og som kan godkendes af bestyrelsen.

Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem og efterfølgende behandling på et bestyrelsesmøde.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med øjeblikkelig virkning. Der refunderes ikke noget af medlemskontingentet.

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 3 måneder efter, at der er rykket for det.

Foreningens bestyrelse kan ekskludere et medlem, der ødelægger foreningens omdømme eller handlekraft.

§ 5. Kontingentet:

Kontingent for medlemmerne fastsættes af bestyrelsen.

Det står bestyrelsen frit for at fritage grupper eller enkeltpersoner fra betaling af kontingent.

§ 6. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året og afholdes med angivelse af dagsordenen ved annoncering.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der ikke har forfalden gæld til foreningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning og debat om foreningens arbejde.
  3. Regnskabsfremlæggelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt

Forslag om vedtægtsændringer, og øvrige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer). Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningerne er kommet til formandens kundskab.

§ 8. Foreningens daglige ledelse:

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af minimum 3 medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en etårig periode og konstituerer sig selv.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling, med mindre der fremstilles en mistillidsdagsorden. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsættes underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen.

§ 9. Økonomi, regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab.

Foreningens regnskab føres af kassereren. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisorer.

Ansvarlig for foreningens økonomi er formanden og kassereren i samarbejde med bestyrelsen.

I tilfælde af at foreningen opretter en eller flere konti, har formanden og kassereren hvervet på kontiene, og kan under ansvar overfor generalforsamlingen og vedtægterne disponere over dem.

§ 10. Tegningsregler og hæftelse:

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11. Vedtægtsændringer:

Disse vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling.

Vedtægtsændringerne træder i kraft efter den generalforsamling de vedtages på.

§ 12. Opløsning:

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling. Generalforsamlingen afgør hvad der skal ske med foreningen aktiver.

Vedtaget på generalforsamling den 31/03-2019.

Back